EU-Netzwerkprojekt Frankfurt (Oder) und seine Partnerstädte

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bericht Europarat 2010 _pl

Współpraca zagraniczna miasta Frankfurtu nad Odrą w 2010 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnych aktywności transgranicznych wraz z polskim miastem sąsiedzkim i partnerskim Słubice

 Współpraca miast sąsiedzkich i partnerskich, Frankfurtu nad Odrą i Słubic, jest ważnym zadaniem gminnym. Ta wielopoziomowa współpraca ma za zadanie wspierać zarówno przedstawione poniżej różnorakie spotkania międzynarodowe rozmaitych placówek, związków oraz mieszkańców, jak i oficjalną kooperację obydwu miast z urzędami i gminami z zagranicy.

 
Obydwa miasta są członkami Euroregionu Pro Europa Viadrina, którego obecnym prezydentem jest nadburmistrz Frankfurtu, dr Martin Wilke, odpowiadający za istotne postanowienia dotyczące współpracy transgranicznej w całym regionie przygranicznym. Obydwa miasta posiadają również wspólne członkowstwo w Stowarzyszeniu Miast Bliźniaczych (CTA), sieci europejskich miast bliźniaczych.
 
Jako lokalny partner Słubic, miasto Frankfurt wzięło udział w projekcie URBACT, pod przewodnictwem MOT (Transgraniczna Misja Operacyjna). Celem projektu było wypracowanie wspólnych struktur organizacyjnych oraz opracowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju obydwu miast. Frankfurt i Słubice mogą przy tym uczyć się od innych miast przygranicznych jak wykorzystać nadgraniczne położenie miast dla ich ekonomicznego rozwoju oraz jak wzmocnić wspólną tożsamość regionalną.
 
W ramach tego projektu, w 2009r. w Słubicach odbyła się trzydniowa „Słubicko- Frankfurcka Konferencja Przyszłości”, podczas której 200 Polaków i Niemców wspólnie poszukiwało koncepcji rozwoju dla miast sąsiedzkich do roku 2020. W wyniku konferencji postanowiono wspólnie opracować „Frankfurcko- Słubicki Plan Działania na lata 2010- 2020”. Celem jest daleko idąca współpraca obydwu miast, sięgająca aż do wspólnego systemu wspierania gospodarki oraz wspólnego planowania strategicznego miast. W kwietniu 2010r. plan ten został zatwierdzony na posiedzeniu rad miejskich obydwu miast.
 
Współpraca w ramach projektu URBACT, a w szczególności realizacja i aktualizacja wspólnego Planu Działania, jest stałym punktem obrad, co dwa miesiące odbywających się posiedzeń wspólnej Komisji ds. Integracji Europejskiej, działającej w ramach Zgromadzenia Rad Miejskich Słubic i Frankfurtu nad Odrą.
Pracownicy obydwu urzędów miejskich brali w tym roku udział w pracach różnych wspólnych grup roboczych, opracowując istotne projekty dla obydwu miast.
 
Miasto Frankfurt jest partnerem lub koordynuje realizację różnych transgranicznych projektów. W ramach różnych programów unijnych wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie dla następujących projektów:
·               Transgraniczny projekt „Wzmacnianie międzygminnej współpracy w Europejskim Dwumieście Słubice - Frankfurt nad Odrą oraz stworzenie polsko- niemieckiego Centrum Kooperacji i Kompetencji (K&K), jako wzoru nowej generacji współpracy transgranicznej”. Na realizację tego trzyletniego projektu, koordynowanego przez Frankfurt nad Odrą we współpracy z miastem Słubice, zostało przyznane dofinansowanie z programu INTERREG IV A.
·               Transgraniczny projekt (finansowany ze środków INTERREG IV A) „Odra dla turystów 2014 – Rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – Etap II” wraz z projektem częściowym „Marina- port zimowy”. Frankfurt jest partnerem w projekcie, któremu przewodniczy miasto Nowa Sól.
·               Złożenie kolejnego projektu „Odra dla turystów 2014 – Rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – 2 etap zaawansowania we Frankfurcie nad Odrą”. Frankfurt jest partnerem wiodącym projektu.
·               „Edukacja bez granic” – stworzenie polsko- niemieckiego systemu kształcenia przedszkolnego wraz z infrastrukturą w Słubicach, we współpracy z niemiecko- polskim przedszkolem „Eurokita” we Frankfurcie nad Odrą.
·               Partner w transgranicznym projekcie (INTERREG IV A) „Dom Bolfrasa- Wieża Kleista”; partnerem wiodącym projektu jest towarzystwo „Arbeiten und Wohnen in historischen Gebäuden GmbH” z Frankfurtu nad Odrą.
·               Partner w transgranicznym projekcie (INTERREG IV A) „Drogi Św. Jakuba na pograniczu polsko- niemieckim”.
·               Projekty transgraniczne (INTERREG IV A, Fundusz Mikroprojektów) „Trasa rowerowa im. Kleista Słubice- Frankfurt nad Odrą” oraz „Przewodnik po świecie rozrywek Frankfurtu nad Odrą i Słubic”. Projekty te są w przygotowaniu, wniosek o dofinansowanie z programu Interreg IV A z Funduszu Mikroprojektów zostanie złożony. Frankfurt jest partnerem wiodącym obydwu projektów.
·               W przygotowaniu jest również ewentualny wniosek o dofinansowanie projektu transgranicznej komunikacji publicznej dla Dwumiasta Frankfurt nad Odrą – Słubice. Obecnie opracowywana jest „Strategia miejskiej komunikacji publicznej dla Dwumiasta Frankfurt nad Odrą – Słubice”. Prace nad Strategią powinny zostać zakończone w lutym 2011r. Wiele polsko- niemieckich specjalistycznych grup roboczych regularnie zajmuje się tym zagadnieniem.
·               Wraz z miastem Słubice opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie z programu Interreg na opracowanie wspólnej Koncepcji Rozwoju Przestrzennego (GINSEK).
·               Miasto Frankfurt bierze poza tym udział w Konferencjach Regionalnych w ramach projektu MORO „Wzmacnianie regionów miejskich i metropolitalnych na pograniczu polsko- niemieckim poprzez polepszenie ich wzajemnej dostępności transportowej”.
·               Liczne projekty współpracy terytorialnej finansowane z Funduszu Mikroprojektów („Od człowieka do człowieka”) w celu organizacji Miejskiego Święta Hanzy oraz innych festiwali, wystaw i spotkań młodzieżowych, jak również współpracy grup muzycznych i stowarzyszeń.
 
Wyrazem uznania dla zaangażowania partnerów z Frankfurtu dla rozwoju stosunków polsko- niemieckich są odznaczenia przyznane w tym roku Frankfurtczykom przez ich polskich kolegów: dawny nadburmistrz Frankfurtu, Martin Patzelt, podczas uroczystości z okazji 10 rocznicy podpisania „Wspólnego porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a Krajem Związkowym Brandenburgią” w Zielonej Górze, został wyróżniony za swoje zasługi dla Województwa Lubuskiego. Słubiccy partnerzy uhonorowali jego wieloletni wkład we współpracę polsko- niemiecką, przyznając mu, podczas uroczystości 20-lecia istnienia samorządu gminnego w Słubicach, tytuł „Honorowego obywatela Słubic”. W tym samym czasie odznaczono tytułem „Ambasadora Słubic” również trzech innych mieszkańców Frankfurtu nad Odrą.
 
Na podstawie doświadczeń współpracy sieciowej miast partnerskich miasto Frankfurt nad Odrą, jako koordynator projektu, złożyło w 2008r. razem ze swoimi miastami partnerskimi, Słubicami i Gorzowem Wlkp. oraz miastami Vantaa (Finlandia), Nîmes (Francja) i Heilbronn (Niemcy), jak również przy współudziale bułgarskiego partnera- miasta Vratsa, wniosek o udział w programie unijnym „Europa dla Obywateli” «TOWN TWINNING MULTI-ANNUAL PROJECTS FOR NETWORKS OF TWINNED TOWNS». Projekt miasta Frankfurtu pt.: „Powiązanie struktur Partnerstwa Publiczno- Prywatnego pomiędzy miastami partnerskimi Frankfurtu nad Odrą” został, jako jeden z dziesięciu projektów w Europie, wybrany do udziału w programie. Projekt ten składa się z różnych projektów częściowych, które mają być zrealizowane do początku 2011 roku.
 
Frankfurt i Słubice zaprezentowały się wspólnie podczas Dnia Hanzy w Pärnu (Estonia) w 2010r. jako aktywni członkowie organizacji „Hanza Czasów Nowożytnych”.
 
W 12 Letnim Obozie Miast Partnerskich Frankfurtu wzięło udział 118 uczestników z 10 miast partnerskich, z 6 różnych krajów. Obóz ten był kontynuacją stałej kooperacji miast partnerskich w dziedzinie współpracy młodzieży. Rolę gospodarzy pełnił, już pod raz trzeci, polsko- niemiecki Zespół Kompetencyjny, który do tego zadania przygotowywał się przez cały rok. Zwłaszcza w tym roku Zespół wykazał się szczególną fachowością oraz najwyższą efektywnością pracy od czasu powstania tej „mieszanej” grupy. Otwarcie dwutygodniowych spotkań w ośrodku Eurocamp nad jez. Helenesee międzynarodową konferencją młodzieżową stało się już nieodłączną tradycją. Podczas trzydniowej konferencji młodzież, pod okiem kompetentnych opiekunów, pracowała w mieszanych grupach roboczych nad tematyką „Społeczeństwo - wspólnota”. Wyniki warsztatów zostały następnie zaprezentowane we frankfurckim ratuszu. Wielogodzinna prezentacja wyników pokazała bardzo wyraźnie jak odpowiedzialnie młodzież podchodzi do procesu kształtowania Europy i świata oraz jaką kreatywnością i oryginalnością się wykazuje podczas wspólnego rozwiązywania postawionych zadań i problemów.
W dalszej części spotkania młodzieży odbyły się liczne warsztaty: fotograficzne, taneczne, teatralne, prezentacji mody, rozrywek kreatywnych i zdobnictwa, gry na bębnach, chodzenia na szczudłach, które miały na celu wykorzystanie wcześniej zdobytych podstaw teoretycznych w praktyce. Ponieważ już od samego początku było wiadomo, że uroczysty wieczór na zakończenie obozu będzie również okazją do podsumowania jego wyników, wszyscy pracowali bardzo intensywnie, w pełnej koncentracji dążąc do celu, nie tracąc przy tym chęci do działania. Zaskakującym odkryciem było to, że „wspólnota” była tak mocno i poważnie odczuwana przez uczestników, że podczas prezentacji różne warsztaty samoczynnie zaczynały współgrać (np. śpiew, gra na bębnach i chodzenie na szczudłach).
Uzupełnieniem zajęć międzykulturowych w Eurocamp były wycieczki po Frankfurcie, Słubicach i okolicy. Po raz pierwszy udało się też włączyć we współpracę Europejski Uniwersytet Viadrina, który stał się nowym partnerem przy organizacji programu spotkań.
Poprzez imprezy takie jak: koncert na promenadzie nadodrzańskiej, „wyścigi szczęśliwych świnek” na Odrze oraz publiczną organizację Letniego Festiwalu Miast Partnerskich, umożliwiono Frankfurtczykom wszystkich grup wiekowych udział w tym spotkaniu.
 
Tegoroczny międzynarodowy plener fotograficzny „PanODERama”, który miał miejsce w październiku 2010r., ze względu na zbliżający się Rok Kleista 2011, odbył się podczas obchodów Dni Kleista we Frankfurcie. W nawiązaniu do tych obchodów, fotografowie z miast partnerskich Frankfurtu mieli za zadanie zobrazować motto Kleista „Igrając z ogniem”. Fotografowie z Gorzowa Wlkp., Słubic, miast Nîmes, Vantaa i Vratsa oddali na swych fotografiach, w oryginalny sposób i bez uprzedzeń, jak widzą nas przyjaźnie nastawieni goście. Zwłaszcza wydarzenia kulturalne związane z obchodami Dni Kleista dawały fotografom wiele okazji do zachwytu i refleksji. Pierwsze wyniki wspólnej pracy zostały zaprezentowane podczas imponującej trzytygodniowej wystawy finałowej w holu Forum Kleista we Frankfurcie nad Odrą. Opracowano również obszerne publikacje- w formie elektronicznej, drukowanej oraz w Internecie. Fotografowie cały czas pozostawali pod indywidualną opieką frankfurckiego związku fotograficznego „Frankfurter Fotofreunde”, polsko- niemieckiego Zespołu Kompetencyjnego z ośrodka Eurocamp oraz pracowników urzędu miejskiego we Frankfurcie.
 
W 2010 roku znów szczególnie bogata była oferta aktywności transgranicznych w dziedzinie kultury.
 
Już od wielu lat Słubice i Frankfurt wspólnie kształtują swoją przyszłość w kontekście rozwijającej się Europy. Działając we wspólnym interesie i dzięki dobrej kooperacji, obydwa miasta zacieśniają współpracę. Zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym jest to coraz mocniej odczuwane. Przykładem tego jest Miejskie Święto Hanzy, które w tym roku ponownie odbywało się w obydwu miastach w tym samym czasie i pod tym samym tytułem: „Bunter Hering – Swawolny Kogucik”. Od piątku do niedzieli ponad 100 tys. osób uczestniczyło w wydarzeniach po obydwu stronach Odry. Imponujące otwarcie na moście miejskim, w którym wzięli udział Minister-prezydent Landu Brandenburgii oraz Marszalek Województwa Lubuskiego, uwidoczniło chęć obu miast do wspólnego świętowania.
W ramach Miejskiego Święta Hanzy odbyły się również warsztaty z przedstawicielami miast partnerskich: Nîmes, Vantaa, Gorzowa i Słubic. Stało się już nieodłączną tradycją, że elita polityczno- gospodarcza Słubic i Frankfurtu nad Odrą spotyka się podczas dni hanzy przed południem na dyskusji przy wspólnym posiłku. Tym razem w spotkaniu uczestniczyła także reprezentacja miast partnerskich Frankfurtu.
 
Już od trzech lat do wydawanego co miesiąc we Frankfurcie nad Odrą kalendarza imprez pt.: „FreiZeit” dołącza się dodatek w języku polskim, zawierający informacje o wydarzeniach kulturalnych. Co miesiąc 1000 egzemplarzy kalendarza imprez wykładanych jest w różnych słubickich placówkach. Informacje o wydarzeniach kulturalnych w Słubicach są również publikowane na stronie internetowej kalendarza „FreiZeit”.
 
W marcu odbyły się 45-te Dni Muzyki nad Odrą, wspólnie zorganizowane przez frankfurckie towarzystwo „Messe- und Veranstaltungs GmbH” oraz Filharmonię Zielonogórską im. Tadeusza Bairda. W wielu miejscach i placówkach po obydwu stronach Odry odbyły się liczne koncerty.
W listopadzie już pod raz siódmy odbył się w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą festiwal „transVOCALE”, europejski festiwal piosenki autorskiej, organizowany wspólnie przez frankfurckie towarzystwo „Messe- und Veranstaltungs GmbH” i słubicki dom kultury SMOK. Publiczność z obydwu miast mogła przy tej okazji podziwiać występy piosenkarzy, zespołów muzycznych i artystycznych z różnych krajów świata. Ta trzydniowa podróż muzyczna oczarowała publiczność Frankfurtu i Słubic. W tym roku przyznano już po raz trzeci nagrodę festiwalu „transVOCALE”, która co roku jest przyznawana niemieckim i polskim artystom. Tym razem została ona przyznana niemieckiemu zespołowi „Dziuks Küche” oraz polskiej grupie „Pustki”.
Stałym elementem programu towarzystwa „Messe- und Veranstaltungs GmbH” są gościnne występy artystów w Forum Kleista, takie jak np. warszawski projekt taneczno- teatralny „Alexanderplatz” (wrzesień 2010r.), wspólna produkcja Opery na Zamku w Szczecinie z teatrem „Uckermärkische Bühnen Schwedt” pt.: „Pani Luna” (październik 2010r.), czy też występ Poznańskiego Chóru Chłopięcego ze swoim programem adwentowym (grudzień 2010r.).
 
Szkoła muzyczna we Frankfurcie prowadzi wiele polsko- niemieckich projektów. Są to, obok Polsko- Niemieckiej Orkiestry Młodzieżowej, także polsko- niemiecki zespół „Bigband” oraz niemiecko- polskie zespoły gitarowe, akordeonowe i instrumentów strunowych. We współpracy ze słubicką szkołą muzyczną odbyły się Międzynarodowe Dni Gitarowe. Są one organizowane w obydwu miastach od 2004r. z wielkim sukcesem i cieszą się niezwykłą popularnością w całym regionie. Około 60 uczestników z Niemiec i z Polski w aktywny lub bierny sposób bierze udział w tej imprezie.
Polsko- Niemiecka Orkiestra Młodzieżowa to wspólny projekt szkół muzycznych w Zielonej Górze i we Frankfurcie nad Odrą. Orkiestra prowadzi różnorodną działalność koncertową- oprócz wielu występów w Niemczech i w Polsce, co roku organizowany jest wspólny obóz szkoleniowy.
 
Muzeum Sztuki Współczesnej we Frankfurcie nad Odrą prezentuje raz w roku w holu frankfurckiego ratusza wybrane prace tematyczne ze zbiorów polskiej grafiki drukowanej. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Galerią BWA w Zielonej Górze, już od lat muzeum ma możliwość pokazywania polskiej sztuki współczesnej i zapoznawania z nią publiczności. W zamian, także w Zielonej Górze istnieje możliwość wglądu w zbiory frankfurckiego muzeum. W 2010r. we Frankfurcie pokazana została wystawa „Pozdrowienia z Zielonej Góry”, przedstawiająca prace pięciu młodych polskich artystów ze tego miasta. W zamian, w zielonogórskiej Galerii BWA zaprezentowano wybrane zbiory Muzeum Sztuki Współczesnej we Frankfurcie nad Odrą, zawierające dzieła z dziedziny malarstwa, grafiki i inne obiekty sztuki.
Muzeum Kleista zeprezentowało w Centrum Kultury Niemieckiej w Kaliningradzie swoją wystawę pt.: „Podróżując po Europie – podróże Heinricha von Kleista w latach 1801- 1810”.
 
Uniwersytet Ludowy we Frankfurcie od lat współpracuje ze Słubickim Miejskim Ośrodkiem Kultury. W 2003r. została podpisana umowa o współpracy, która zakłada wspólne planowanie i organizację kursów językowych, współpracę przy transgranicznych projektach artystycznych i kulturalnych oraz poszerzenie oferty obydwu placówek o polsko- niemieckie kursy i inne wydarzenia społeczno- kulturalne.
Uniwersytet Ludowy brał także udział w projekcie Fundacji Collegium Polonicum dla osób powyżej 60 roku życia, mając za zadanie koncepcję i organizację polsko- niemieckiego kursu tandemowego. Niemieccy uczestnicy projektu zostali zwerbowani spośród osób uczących się na Uniwersytecie Ludowym we Frankfurcie. W kursie wzięło udział 40-stu uczestników. Przeprowadzono łącznie ponad 20 spotkań- ostatnie na początku października 2010r. Na zakończenie uzgodniono, że projekt będzie kontynuowany także po zakończeniu okresu dofinansowania. Ta forma współpracy, praktykowana już w latach ubiegłych, ma zostać kontynuowana również w 2011 roku.
 
Biblioteka miasta i regionu Frankfurt nad Odrą współpracuje od lat z biblioteką miejską w Słubicach oraz z biblioteką Collegium Polonicum w Słubicach. We Frankfurckiej bibliotece jest zapisanych około 60 czytelników z Polski.
·         Oddział dziecięcy biblioteki miejskiej we Frankfurcie przeprowadził w 2010r., wspólnie z organizacją „Friedrich- Bödecker- Kreis im Land Brandenburg”, projekt teatralny z polskimi i niemieckimi dziećmi pt.: „Mit Tönen fliegen lernen”.
·         Po podpisaniu umowy o współpracy w 2009r. pomiędzy biblioteką miejską we Frankfurcie, biblioteką miejską i biblioteką Collegium Polonicum w Słubicach oraz biblioteką Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, w 2010 roku zrealizowano wiele wspólnych projektów. Ostatnio, na przykład, zorganizowano Dzień Bibliotek (22.10.2010r.), wspólny spacer oraz oprowadzanie po wszystkich czterech placówkach.
·         Biblioteka we Frankfurcie prowadzi, we współpracy ze stowarzyszeniem „My Life e.V.”, cykl spotkań pt.: „Opowieści o życiu”. Spotkania te są organizowane raz na miesiąc. Celem stowarzyszenia jest kolekcjonowanie i publikowanie biografii obywateli polskich i niemieckich.
·         W 2010r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy biblioteką miejską we Frankfurcie i biblioteką miejską w białoruskim mieście partnerskim Frankfurtu- Witebsku.
 
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury zorganizował we współpracy z wieloma instytucjami i placówkami z Frankfurtu nad Odrą i Słubic „Festiwal Nowej Sztuki- lAbiRynT", składający się z licznych projektów częściowych. W ciągu trzech dni, dziesiątki międzynarodowych artystów zaprezentowało swoją twórczość za pomocą różnych wystaw, instalacji, wykładów, prezentacji i filmów w siedmiu placówkach polsko- niemieckiego Dwumiasta.
 
Polsko- niemiecka organizacja „Słubfurt” realizuje różne niemiecko- polskie projekty. Najważniejszym projektem 2010 roku była Słubfurcka Mediateka. Projekt ten był realizowany od lutego do listopada 2010r. W tym czasie polskie i niemieckie eksponaty zostały wystawione w bibliotece miejskiej we Frankfurcie nad Odrą oraz w bibliotece miejskiej w Słubicach. W czasie trwania projektu w Słubicach i we Frankfurcie odbyły się również liczne wydarzenia kulturalne, w których brało udział od 20 do 80 zainteresowanych osób. Niektóre z tych wydarzeń to np. „Historia lokalna” oraz „Wspomnienia z gułagu”.
 
W listopadzie 2010r. we frankfurckim teatrze „Theater des Lachens” odbył się Festiwal Teatru Lalek i Przedmiotów Europy Środkowej i Wschodniej „Port Wschodni III”, w którym wzięły udział grupy teatralne z Frankfurtu, z Rosji i z Polski. Tematyka tegorocznego programu to „Kobiety na granicach”.
W czerwcu 2010r. teatr „Theater des Lachens” gościł na festiwalu w Pradze. Co miesiąc program teatralny ukazuje się także w języku polskim.
 
Orkiestra Kraju Związkowego Brandenburgii z Frankfurtu nad Odrą przygotowała we współpracy ze słubicką szkołą muzyczną, słubickim chórem Adoramus oraz ze Szkołą Nr 1 w Słubicach, chórem dziecięcym „Singakademie” z Frankfurtu nad Odrą i szkołą podstawową „Grundschule Mitte” swój drugi projekt edukacyjny- operę dziecięcą „Potop Noego” Benjamina Britten. Na premierę, która odbyła się w filharmonii we Frankfurcie, wszystkie bilety zostały wysprzedane. Obecnie orkiestra, wraz ze słubicką szkołą muzyczną, pracuje nad nowym, trzecim już polsko- niemieckim projektem edukacyjnym- czeską operą dla dzieci „Brundibar” oraz programem wstępnym „Sing Yiddish”, których premiera odbędzie się 8 maja 2011r.
 
Frankfurcki chór „Singakademie” występował w 2010r. gościnnie w Salonikach w Grecji i odniósł ogromny sukces wykonując 9 symfonię Beethovena.
 
W ramach tegorocznych Dni Kleista została w Słubicach przedstawiona inscenizacja drugiej części polsko- niemieckiego projektu chóralno- teatralnego pt.: „ Käthchen- próba ogniowa”. Ten trzyletni projekt będzie miał swoje wielkie zakończenie w Roku Kleista 2011. W przedstawieniu wystąpiło 300 muzyków oraz mieszkańców Frankfurtu i Słubic, którzy za swoje występy otrzymali ogromny aplauz od tysięcy widzów z obydwu miast, w tym także od gości z zagranicy.
 
Frankfurt nad Odrą, jako miasto sportu, może pochwalić się różnorodną aktywnością w tej dziedzinie. Frankfurt i Słubice opracowują co roku kalendarz sportowy, zawierający wszystkie wspólne imprezy sportowe. Kalendarz ten zawiera również wszystkie wydarzenia sportowe po obydwu stronach Odry, w których mogą lub powinni uczestniczyć zainteresowani reprezentanci drugiej strony.
W marcu 2010r. odbyło się już 20-ste Święto Sportu i Rodzin, w którym wzięły udział setki zainteresowanych sportem rodzin z dziećmi, w tym również słubiczanie. Sportowcy z Frankfurtu uczestniczą także regularnie w słubickich mityngach sportowych, np. w tradycyjnych biegach z okazji Święta Niepodległości. Natomiast mieszkańcy Frankfurtu korzystają z nowego pola golfowego w Słubicach.
 
Na początku czerwca ponownie miało miejsce spotkanie dzieci w wieku przedszkolnym pt.: „W dobrej kondycji – gotowi do szkoły”. Przy zajęciach sportowych i grach spędziło w 2010 roku czas 350 dzieci ze Słubic i Frankfurtu. We wrześniu już po raz szósty we Frankfurcie i w Słubicach zorganizowane zostały Igrzyska Młodzieży Szkolnej Miast Granicznych. Igrzyska te stały się już stałym punktem programu imprez sportowych obydwu miast. Odbyły się zawody w lekkiej atletyce, w piłce nożnej i tenisie stołowym. Najmłodsze grupy wiekowe (6-latki) zmierzyły się także w sztafecie. Uroczyste otwarcie igrzysk ponownie miało miejsce na słubickim stadionie.
 
We wrześniu 2010r. w Gorzowie odbyły się trzydniowe warsztaty dla organizatorów sportu. Wzięli w nich udział przedstawiciele Słubic, Frankfurtu oraz miasta Vantaa. Podczas warsztatów Gorzów zaprezentował swoje placówki sportowe, nawiązano również kontakty będące podwaliną przyszłej współpracy w ramach poszczególnych dyscyplin sportowych. Postanowiono, że przyszłoroczny Obóz Letni Miast Partnerskich Frankfurtu zostanie przeprowadzony jako obóz sportowy.
 
Frankfurckie szkoły współpracują z licznymi szkołami partnerskimi w różnych krajach świata, wspólnie z którymi realizują wiele różnorodnych projektów. Oto niektóre z nich:
·         Szkoła podstawowa „Grundschule Mitte” we Frankfurcie nad Odrą od lat utrzymuje stosunki partnerskie ze Szkołą Nr 1 w Słubicach. Jest to jedyna szkoła w Brandenburgii, w której na podstawie planów ramowych dzieci z najmłodszego rocznika mogą, obok języka angielskiego, równocześnie uczyć się także języka polskiego. Spośród 426 uczniów, 170 (=40%) korzysta z tej możliwości.
·         Od 1992r. w szkole średniej „Karl- Liebknecht Gymnasium” we Frankfurcie jest realizowany polsko- niemiecki projekt szkolny: 103 dziewcząt i chłopców z Polski uczy się obecnie w tej szkole. Uczniowie zostają przyjęci do 10 klasy, by po czterech latach nauki zdobyć świadectwo maturalne. Nauka niektórych przedmiotów (np. sztuki i muzyki) odbywa się w dwóch językach.
 
Międzyzakładowe Centrum Kształcenia Zawodowego w dziedzinie gospodarki budowlanej we Frankfurcie nad Odrą (ÜAZ) utrzymuje wielostronne kontakty z partnerami zagranicznymi z Polski, Czech, Łotwy, Rosji, Rumunii, Bułgarii i Norwegii.
Razem z Zespołem Szkół Gastronomicznych w Gorzowie, polskim mieście partnerskim Frankfurtu, zrealizowano projekt „Kuchnia Transgraniczna Gorzów Wielkopolski – Frankfurt nad Odrą”, dofinansowany z programu Interreg. Celem projektu były fazy wspólnego kształcenia polskich i niemieckich uczniów, wspólne opracowanie materiałów edukacyjnych oraz, dzięki modernizacji obiektów, poprawa warunków kształcenia w Gorzowie.
Również 20- stu uczniów zawodowej szkoły budowlanej w Koszalinie odbyło trzytygodniowe praktyki w ÜAZ. Uczniowie mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności w glazurnictwie (10 uczniów) i w murarstwie (10 uczniów). Podczas uroczystości zakończenia pobytu szkoleniowego wręczono jego uczestnikom certyfikaty potwierdzające ich nowo zdobyte kwalifikacje, zgodne ze standardami UE.
 
Także współpraca czterech słubickich przedszkoli z placówkami dziennej opieki nad dziećmi we Frankfurcie jest bardzo rozbudowana i istnieje już (w większości przypadków) od wielu lat.
·               Od roku 2000 istnieje we Frankfurcie nad Odrą przedszkole „Eurokita”, założone przez stowarzyszenie „Eurokita e.V.”, które dysponuje 54 miejscami- 34 dla niemieckich i 20 dla polskich dzieci. Projekt istnieje od 1997r. Jego celem jest wspólne wychowywanie dzieci obydwu narodowości. Z powodu dużego zainteresowania rodziców oddaniem dzieci do tej placówki, lista oczekujących jest długa. Również z tego powodu Słubice zdecydowały się przyjmować także niemieckie dzieci do planowanego przez miasto przedszkola.
·               Frankfurckie przedszkola „Bambi” i „Kinderland am Park”, towarzystwa Pewobe GmbH, utrzymują już od 1992r. ścisłą współpracę ze słubickim przedszkolem „Jarzębinka”. Dzieci ze starszych grup wiekowych co miesiąc spotykają się w Słubicach lub we Frankfurcie. W roku 2010 w ośrodku Eurocamp nad jez. Helenesee ponownie odbyło się spotkanie bożonarodzeniowe dzieci z przedszkoli „Bambi” i „Jarzebinka”.
 
Towarzystwo Pewobe GmbH już po raz czwarty świętowało w tym roku polsko- niemiecki Dzień Dziecka. W dwóch uroczystościach wzięło udział łącznie ponad 800 dzieci z Polski i z Niemiec.
 
W 2010 roku polsko- niemiecka Akademia Seniorów obchodziła 10- lecie swojego istnienia. Co miesiąc, naprzemiennie po polskiej i po niemieckiej stronie, odbywają się wykłady o ciekawej tematyce. Uczestnikami tych wykładów są nie tylko seniorzy ze Słubic, Frankfurtu i okolic, lecz także zainteresowani mieszkańcy obydwu miast.
Co roku główną atrakcją jest polsko- niemieckie Święto Sportu Seniorów, które w 2010 roku odbyło się już po raz 16-sty. Na frankfurckim stadionie spotkało się 250 seniorów z Polski i z Niemiec, aby móc razem miło spędzić popołudnie przy zawodach sportowych, kawie i cieście.
 
Również w obszarze ochrony zdrowia istnieje współpraca urzędu ds. zdrowia we Frankfurcie z partnerskimi placówkami służby zdrowia w powiecie słubickim.
Obydwie strony regularnie wymieniają się sprawozdaniami kwartalnymi, podając dane dotyczące ilości przypadków chorób zakaźnych odnotowanych na swoim terenie. Poza tym, obydwie służby utrzymują również kontakty przy szczególnych okolicznościach - przy podejrzeniu transgranicznego przenoszenia się chorób.
 
W styczniu we Frankfurcie odbył się polsko- niemiecki młodzieżowy festiwal filmowy, zorganizowany przez stowarzyszenie „AIDS- Hilfe Potsdam”.
 
Kooperacja z sąsiadującym powiatem słubickim opiera się w dużej mierze na wieloletniej ścisłej współpracy zawodowych straży pożarnych z Frankfurtu i Słubic. Każdego roku zostaje podpisane porozumienie o współpracy, które zakłada wymianę doświadczeń, wspólne ćwiczenia, ale też wspólne świętowanie.
Jednostki straży pożarnej ze Słubic i Frankfurtu nad Odrą w 2011 roku będą razem urządzać międzynarodowe święto strażaków („Feuerwehrsternfahrt”), które odbywa się co dwa lata, za każdym razem w innym mieście. Po raz pierwszy w historii tego święta będzie ono miało miejsce jednocześnie w dwóch krajach. Tymczasem trwają już gorące przygotowania do tego wydarzenia. Utworzono liczne polsko- niemieckie grupy robocze, które spotykają się regularnie żeby omówić wszystkie szczegóły dotyczące organizacji i koordynacji działań.
            Ponownie odbyły się również wspólne ćwiczenia w zakresie np. utrzymywania czystości wód czy też dotyczące współpracy z różnymi organizacjami humanitarnymi, a także warsztaty o interesującej tematyce.
 
W ramach porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Frankfurtem nad Odrą a białoruskim miastem Witebsk, delegacja miasta Frankfurtu pod przewodnictwem Specjalnego Pełnomocnika Nadburmistrza ds. Współpracy Zagranicznej wybrała się w lipcu do Witebska żeby wziąć udział w festiwalu kulturalnym „Bazar Słowiański” i zaprezentować się na nim podczas „Dnia Niemieckiego”. W skład delegacji wchodziła m.in. polsko- niemiecka grupa muzyczna „Frankfurt Music Friends”, która została utworzona specjalnie na tą okazję, oraz słubicki chór „Adoramus”. Zespoły te dały w Witebsku wiele, zakończonych sukcesem, koncertów. Kolejnymi atrakcjami były otwarcie wystawy fotograficznej wybitnego frankfurckiego fotografa Winfrieda Mausolfa pt.: „Fotografie Dwumiasta – Słubice-Frankfurt nad Odrą” oraz wystawy „Podróżując po Europie – podróże Heinricha von Kleista w latach 1801- 1810”. Programu dopełniły: spotkanie pochodzących z Witebska dotychczasowych uczestników Obozu Letniego Miast Partnerskich Frankfurtu (160 osób), odznaczenie zwycięzców konkursu na najlepszy przekład tekstów Kleista oraz spotkanie informacyjne dotyczące oferty edukacyjnej Europejskiego Uniwersytetu Viadrina. Zawarto również wiążącą umowę o współpracy z dyrektorem witebskiej biblioteki oraz z ośrodkiem dla niepełnosprawnych „Wyspa nadziei”. Wspólny koncert polskich i niemieckich muzyków oraz lokalnych grup kulturalnych i formacji muzycznych (które wcześniej gościły we Frankfurcie), jak również liczne spotkania m.in. w placówkach kulturalnych były widoczną oznaką współpracy.
We wrześniu wojskowa orkiestra dęta z Witebska występowała gościnnie we Frankfurcie nad Odrą, dając wspólny koncert finałowy z frankfurckim zespołem „Fanfarengarde”. 
 
Także strażacy z Frankfurtu w 2010 roku ponownie gościli u swoich kolegów z Witebska, w celu wymiany doświadczeń między zawodowymi strażami pożarnymi.
 
Grupy lokalne organizacji pozarządowej „Solidaritätsdienst International” (Sodi) z Frankfurtu nad Odrą i Eisenhüttenstadt podpisały w styczniu umowę z Instytutem Ochrony przed Promieniowaniem w Mińsku. Pod koniec zeszłego roku ze środków organizacji Sodi (pochodzących z darowizn) sfinansowano samochód służący do instalowania przenośnej stacji pomiarowej i podarowano go mińskiemu Instytutowi. Umowa przewiduje jednak, że pojazd ten zostanie wyposażony w urządzenia pomiarowe, które będą w stanie stwierdzić aktualne napromieniowanie artykułów spożywczych oraz ludzi. Grupy lokalne Sodi będą nadal finansować pobyty wypoczynkowe dla dzieci dotkniętych działaniem szkodliwego promieniowania.
 
Polskie firmy w coraz większym stopniu biorą udział we wszystkiego rodzaju targach, w tym także w targach „Aktiv und Gesund” (aktywność i zdrowie), „Weihnachten” (Boże Narodzenie) oraz „Food & Taste” (żywność i smak), które w 2010 roku odbyły się już po raz piąty.
 
Tegoroczny jarmark świąteczny już po raz piąty organizowany był jako polsko- niemieckie wydarzenie, w którym uczestniczyli sprzedawcy z Polski i podczas którego występowały polskie grupy kulturalne.
 
Związek turystyczny z Frankfurtu nad Odrą, wraz ze swoimi partnerami ze Słubic, zaprezentował dwujęzyczny katalog obiektów noclegowych obydwu miast. W październiku związek zaprezentował się na międzynarodowych targach turystycznych w Poznaniu, promując Dwumiasto Europejskie. W pierwszym dniu targi odwiedziło 25 tys. osób.
Frankfurt i Słubice pojawiły się też ze wspólnym stoiskiem informacyjnym na licznych krajowych i zagranicznych targach, w tym m.in. na ITB w Berlinie i na targach podróżniczych we Wrocławiu.
 
Investor Center Ostbrandenburg (ICOB) we Frankfurcie nad Odrą pracuje wraz z administracją miejską Frankfurtu i Słubic nad lokalizacją małych i średnich przedsiębiorstw na terenie obydwu miast. W tym celu ma powstać wspólna sieć lokalizacyjna dla inwestycji w regionie przygranicznym. Opracowano już nawet odpowiedni projekt, który realizowany będzie ze środków unijnych.
Centrum Innowacji i Biznesu (BIC) we Frankfurcie nad Odrą realizuje wspólnie z Lubuską Fundacją Zachodnie Centrum Gospodarcze projekt „Viadukt innovativ – współpraca transgraniczna i budowanie sieci kooperacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz instytucje naukowe”. Również ten trzyletni projekt jest dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej.
 
Już od paru lat we Frankfurcie nad Odrą i w Słubicach układa się kamienie pamięci (Stolpersteine). Jest to projekt artysty Guntera Demniga. Te tablice pamiątkowe mają przypominać losy ludzi zamordowanych, deportowanych i wypędzonych przez narodowych socjalistów oraz ludzi, których doprowadzili oni do popełnienia samobójstwa. W 2009 roku został położony też pierwszy taki kamień w Słubicach, który również tam upamiętnia osoby prześladowane przez reżim nazistowski. W 2010 roku położono w Słubicach następny kamień – upamiętnia on robotnika Ericha Schulza, słynnego członka Komunistycznej Partii Niemiec we Frankfurcie nad Odrą.
Kładzeniu kamieni pamięci towarzyszył również projekt „Historia żydowska na miejscu – Stopersteine we Frankfurcie nad Odrą i w Słubicach”, zapoczątkowany w 2009 roku przez Instytut Historii Stosowanej. W efekcie projektu powstały dwie broszury informujące o losach ludzi, na cześć których położono kamienie pamięci. W związku z tym, powstał również przewodnik audiowizualny oraz „Stolpersteine – wirtualny spacer po mieście śladami miejsc pamięci”. Szczególną uwagę poświęcono przy tym śladom historii żydowskiej we Frankfurcie nad Odrą, w tym też dawnemu cmentarzowi żydowskiemu w Słubicach.
 
Współpraca policji polskiej i niemieckiej jest coraz bardziej rozwinięta. W miastach sąsiedzkich, Słubicach i Frankfurcie, istnieją także od lipca wspólne drogi rowerowe. Po czterech funkcjonariuszy z każdego kraju jeździ regularnie rowerem na drugą stronę Odry. Polsko- niemieckie patrole policyjne nie są już żadną nowością. Już pięć lat temu zaczęły się wspólne piesze patrole policyjne. We Frankfurcie drogi rowerowe istnieją już od dwóch lat, w Słubicach są one jednak nowością.
 
Wraz z przystąpieniem Polski do Układu z Schengen w grudniu 2007 r. utworzono w Świecku, w dawnym budynku kontroli granicznej przy autostradzie, „Polsko – Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych Policyjnych i Celnych”. W Centrum tym pracują razem funkcjonariusze polscy i niemieccy. Głównym zadaniem tej wspólnej placówki jest rozpatrywanie zapytań w ramach policyjnej pomocy prawnej.
 
Już od paru lat we Frankfurcie istnieje polsko – niemiecka Poradnia Konsumencka. Obywatele  polscy i niemieccy mogą tam szukać porady na temat dokonywania zakupów w kraju sąsiada. W ciągu ostatnich 12 miesięcy było już ponad 2100 zapytań konsumenckich.
 
Polski i Niemiecki Czerwony Krzyż ze Słubic i Frankfurtu także ze sobą współpracują.
Niemieckie Towarzystwo Ratownictwa Wodnego „DLRG” posiada oddział we Frankfurcie nad Odrą/ Słubicach, który szkoli ratowników wodnych i sanitariuszy na potrzeby obu miast.
Członkowie „DLRG” oraz strażacy z Frankfurtu uczestniczyli w maju 2010r. w akcji przeciwpowodziowej po polskiej stronie Odry. Otrzymali za to podziękowania od burmistrza Słubic podczas uroczystości na słubickim stadionie.
 
Policja z Frankfurtu na Odrą i Brandenburgii wraz z miejscowymi strażakami w 2010 roku ponownie wsparła swoich kolegów z Polski w zabezpieczeniu imprezy masowej- „Przystanku Woodstock” w Kostrzynie.
 
Na marginesie należy wspomnieć, że w mieście Frankfurt nad Odrą istnieje jeszcze wiele innych, różnorodnych przykładów współpracy międzynarodowej.
Na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w semestrze zimowym 2010/ 2011 studiuje ponad 6 tysięcy studentów z 75 krajów. Udział studentów z zagranicy wynosi przy tym ponad 23%, z czego połowę stanowią Polacy. Na Viadrinie skutecznie działają międzynarodowe organizacje studenckie: Interstudis, Elsa, Spotkanie, Lahoda, AEGEE, AIESEC oraz AStA – organizacja o międzynarodowym składzie członków.
Viadrina zalicza się do pierwszej piątki wyższych uczelni niemieckich określanych jako międzynarodowe. Uczelnia współpracuje z ponad 140 placówkami akademickimi na całym świecie. Studenci Viadriny mieszkają i studiują po obydwu stronach granicy.
Uniwersytet ściśle współpracuje ze swoją placówką partnerską – Collegium Polonicum w Słubicach, która jest wspólną instytucją naukową Viadriny i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
Centrum Językowe Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we współpracy z Instytutem Glottodydaktyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz organizacją „viadrina sprachen GmbH” zamierza przekształcić ewangelickie przedszkole „Gertraud – Marien” we Frankfurcie nad Odrą w pierwsze dwujęzyczne polsko- niemieckie przedszkole. Monolingwalne dzieci niemieckie i dwujęzyczne dzieci polsko- niemieckie zdobędą kompetencje wielojęzyczne dzięki zastosowaniu w nauczaniu metody immersji. Projekt ten będzie prowadzony pod opieką naukową oraz dokumentowany. Projekt jest finansowany przez kościół ewangelicki, Fundację im. Lutra oraz Fundację im. Hardenberga.
 
 
Frankfurt nad Odrą, 15.12.2010r.
Teilen

Logo Stadt Frankfurt (Oder)